PRIVACY VERKLARING van Vlaamse Studie- en Vormingskring (VSVK)
(Versie 08 januari 2020)

VSVK hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens (en dat uw privacy wordt gerespecteerd).
In deze privacyverklaring willen we heldere en transparante informatie geven over welke gegevens we verzamelen en hoe wij omgaan met persoonsgegevens.
Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens.
VSVK houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG – GDPR).
Als VSVK zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van onze privacy verklaring, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via onderstaande contactgegevens:

VSVK
p/a Janneke Deknudt
Populierenstraat 5
8870 Izegem

info@vsvk.be

Waarom verwerken wij persoonsgegevens

Uw persoonsgegevens worden door VSVK verwerkt ten behoeve van de volgende doeleinden en rechtsgronden :
  • Om te kunnen deelnemen aan de activiteiten van VSVK (uitvoering overeenkomst)
  • Het versturen van nieuwsbrieven en uitnodigingen (toestemming betrokkene)

Voor de bovenstaande doelstellingen kunnen wij de volgende persoonsgegevens van u vragen en opslagen:
  • Persoonlijke identiteitsgegevens : naam, voornaam, adres, telefoonnummer, e-mail

We gebruiken de verzamelde gegevens alleen voor de doeleinden waarvoor we de gegevens hebben verkregen.

Verstrekking aan derden

De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.
Zo maken wij gebruik van een derde partij voor:
  • het verzorgen (en verspreiden) van nieuwsbrieven en uitnodigingen (Mailchimp).

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten.
Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen.
Verder zullen wij de door u verstrekte gegevens niet aan derden doorgeven, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is.

Bewaartermijn

VSVK bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.
De gegevens worden niet langer dan maximaal 1 jaar na laatste gebruik bijgehouden.

Beveiliging van de gegevens

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen;
  • Alle personen die namens VSVK van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding
  • Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische

Uw rechten omtrent uw gegevens

U heeft recht op inzage en recht op correctie of verwijdering van de persoonsgegeven welke wij van u ontvangen hebben. Bovenaan deze privacy verklaring staat hoe je contact met ons kan opnemen.

Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen.
U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Privacy Commissie, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacy bescherming.

Wijziging privacy verklaring

VSVK kan zijn privacy verklaring wijzigen. Van deze wijziging zullen we een aankondiging doen op onze website.